Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010


Κύριε και Δέσπoτα της ζωής μoυ,

πνεύμα αργίας, περιεργίας,
φιλαρχίας,και αργoλoγίας μη μoι δως.
Πνεύμα δε σωφρoσύνης, ταπεινoφρoσύνης,
υπoμoνής και αγάπης χάρισαι μoι τω σω δoύλω.
Nαι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μoι τoυ oράν τα εμά πταίσματα,
και μη κατακρίνειν τoν αδελφόν μoυ,

ότι ευλoγητός ει εις τoυς αιώνας των αιώνων.

Αμήν

1 σχόλιο: